Algemene voorwaarden

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden O2HealthBV    

   

  1. Algemeen

1.Begripsomschrijvingen 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:          

 

                           

O2Health B.V. (Meridiaan BV)

Meridiaan 32

1705 SJ Heerhugowaard

KvK: 73613053

 

Opdrachtgever:  De wederpartij van O2 Health B.V. bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 2.1.

2.Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden 

2.1 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten (c.q. wijzigingen of aanvullingen daarop) krachtens welke O2 Health werkzaamheden verricht waaronder de levering van zaken, producten en diensten. Inkoop, aanbesteding- of andere werkzaamheden. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever blijven buiten toepassing, indien en voor zover niet opgenomen in de opdrachtbevestiging conform art. 3.3. 

2.2  

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst om welke reden dan ook nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

 

3.Totstandkoming van overeenkomsten 

3.1 

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Een bindende aanbieding heeft een geldigheidsduur zoals daarin vermeld. 

3.2 

Het gebruik van faciliteiten wordt altijd in een overeenkomst vastgelegd. 

3.3 

O2 Health is pas gebonden nadat de opdracht c.q. latere wijzigingen of aanvullingen daarop uitdrukkelijk en schriftelijk door O2 Health is bevestigd.

 

  1. Uitvoering van overeenkomsten/ medewerking van Opdrachtgever

4.1 

O2 Health kan van Opdrachtgever verlangen dat hij gedurende de uitvoering van de overeenkomst een contactpersoon beschikbaar houdt, met wie O2 Health alle contacten verband houdende met de overeenkomst namens Opdrachtgever kan onderhouden. 

4.2 

Door O2 Health opgegeven uitvoeringstermijnen gelden uitsluitend als indicatie en gelden niet als een uiterste of fatale termijn. Zodra te voorzien is dat een uitvoeringstermijn wordt overschreden, zal O2 Health Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. 

 

O2 Health is dan gerechtigd haar verplichtingen na te komen op een nader met Opdrachtgever overeen te komen datum. Uitvoeringstermijnen gaan in, te rekenen vanaf de datum dat de eerste betaling conform art. 7.3 door O2 Health is ontvangen. 

 

4.3 

Indien is overeengekomen dat de uitvoering van de werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, kan O2 Health de aanvang van de werkzaamheden voor een volgende fase opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

4.4 

O2 Health is niet gehouden met de werkzaamheden te beginnen c.q. deze voort te zetten, zolang Opdrachtgever documenten, zaken, gegevens, inlichtingen of informatie die O2 Health voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig heeft, niet volledig heeft verschaft. 

4.5 

In geval Opdrachtgever informatie of zaken van welke aard dan ook die hij noodzakelijk acht voor de uitvoering van de overeenkomst, te laat aanlevert en indien daardoor vertraging van het project ontstaat of daardoor met overuren of inhuur van extra mensen of apparatuur de verloren tijd geheel of gedeeltelijk ingehaald kan worden, worden de extra kosten in rekening gebracht. Bij ontvangst van de te late informatie zullen de extra kosten en levertijd schriftelijk worden meegedeeld. 

4.6 

Indien Opdrachtgever niet, onvoldoende of niet tijdig voldoet of kan voldoen aan enige verplichting jegens O2 Health, alsmede indien Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd (ongeacht verlening daarvan en al dan niet gevolgd door faillissement) of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest, heeft O2 Health het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de overige rechten van O2 Health in een dergelijk geval.

4.7 

Indien de overeenkomst is aangegaan mede op grond van de inzetbaarheid van een specifieke werknemer of faciliteit van O2 Health, brengt dit niet met zich mee dat de werkzaamheden uitsluitend door deze persoon of uitsluitend onder diens verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. 

 

  1. Resultaten

5.1 

Mits en nadat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen onder de overeenkomst volledig heeft voldaan, is hij gerechtigd de door of in opdracht van O2 Health in het kader van de overeenkomst schriftelijk gerapporteerde resultaten en/of geleverde zaken te gebruiken binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening en met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.  5.2 

Rapporten, tekeningen, berekeningen en alle overige gegevens die in het kader van een overeenkomst door Opdrachtgever zijn vervaardigd of verstrekt en voor zover deze niet als resultaat van de overeenkomst zijn te beschouwen, blijven eigendom van Opdrachtgever, behoudens het recht van O2 Health om ter staving van deze resultaten uit de overeenkomst kopieën van de verstrekte dan wel de vervaardigde schriftelijke gegevens te behouden. 

5.3

Publicatie door Opdrachtgever van de resultaten van een opdracht c.q. van door O2 Health uitgebrachte rapporten, tekeningen en berekeningen, alles in de ruimste zin, behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van O2 Health. 

5.4

Zonder toestemming van Opdrachtgever zal O2 Health aan derden geen inzage geven in de resultaten van een overeenkomst, noch in bedrijfsgegevens dan wel overige informatie van Opdrachtgever voor zover dat inbreuk zou maken op het bepaalde in art. 5.2 of waarvan de vertrouwelijkheid redelijkerwijze voor de hand ligt. 

5.5 

Indien O2 Health dreigt te worden of wordt benadeeld c.q. haar reputatie dreigt te worden geschaad doordat Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van O2 Health informatie aan derden verschaft, ontheft dit O2 Health van de verplichting tot geheimhouding als bedoeld in het voorgaande lid.  

5.6

O2 Health verplicht zich om data, die ten grondslag liggen aan de overeenkomst, gedurende 36 maanden na uitvoering van de overeenkomst te archiveren.  

 

  1. Facturering en betaling

6.1 

Facturering geschiedt tegen de bij de overeenkomst overeengekomen tarieven en prijzen.   

6.2 

In de aanbieding of de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief btw en zijn berekend op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende tarieven, berekeningsmethoden en prijzen. 

6.3

Tenzij in de overeenkomst of in de aanbieding anders wordt vermeld, wordt het in totaal door Opdrachtgever verschuldigde bedrag in de op de offerte opgenomen overeengekomen termijnen en tijdstippen aan Opdrachtgever gefactureerd.  

6.4

De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermeldde prijzen, zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere overheidsheffingen, die op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam, golden

6.5

Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. 

6.6

Alle prijzen zijn gebaseerd op EX WORKS zoals omschreven in de Incoterms 2018. De kosten zullen bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden, tenzij anders overeengekomen.

6.7

Betaling geschiedt in Euro's, volgens de betalingscondities zoals deze in de offerte zijn opgenomen. Bezwaar tegen een factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum door O2 Health schriftelijk te zijn ontvangen doch schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 

6.8

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen tenzij anders overeengekomen.

6.9

Bij overschrijding van een betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en komen, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een dagrente, overeenkomend met de depositorente ECB + 3.75% vermeerderd met de kosten van invordering met een minimum van 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van €40,- voor rekening van Opdrachtgever.  6.10 O2 Health is te allen tijde, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst, gerechtigd om geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling of nadere zekerheid te verlangen, bij ontbreken waarvan O2 Health dan gerechtigd is de uitvoering van de lopende overeenkomst op te schorten c.q. deze zonder enige ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  6.11 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven, ongeacht of deze reeds door Opdrachtgever in be- of verwerking of gebruik zijn genomen, eigendom van O2 Health totdat alle bedragen, die Opdrachtgever aan O2 Health verschuldigd is krachtens de overeenkomst, volledig zijn voldaan. 

 

  1. Overmacht en wijziging van omstandigheden

7.1 

Indien de uitvoering door O2 Health van een overeenkomst tijdelijk of blijvend niet mogelijk is ten gevolge van overmacht, dan wel indien zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet konden worden voorzien en welke van dien aard zijn dat Opdrachtgever van O2 Health naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst mag verlangen, is O2 Health gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

7.2 

Onder overmacht wordt mede begrepen het geheel of gedeeltelijk door overmacht in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten worden betrokken. 

7.3 

Overmacht in de zin van dit artikel wordt tevens geacht te bestaan wanneer deze zich voordoet op een tijdstip waarop O2 Health door aan O2 Health toerekenbare oorzaken de overeengekomen datum van voltooiing reeds had overschreden. 

 

  1. Garantie

8.1 

O2 health zal de werkzaamheden met zorg en naar beste vermogen uitvoeren, en zal daarbij streven naar de best haalbare resultaten. O2 Health geeft generlei garantie ter zake van de bruikbaarheid van de verkregen resultaten en het effectieve gebruik daarvan door de Opdrachtgever. 

8.2 

Bij gebleken tekortschietingen in de resultaten die op fouten, onvolledigheden of onzorgvuldigheden berusten welke slechts aan O2 Health toerekenbaar zijn en die naar redelijke maatstaven herstelbaar zijn, zal O2 Health voor eigen rekening deze met zorg en naar beste vermogen verhelpen of verbeteren tot ten hoogste een bedrag van € 10.000 excl. btw. Genoemde bedragen gelden voor het totaal van alle aanspraken gezamenlijk onder een en dezelfde overeenkomst. 

8.3 

O2 Health is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van de resultaten van haar werkzaamheden of leveringen of van overschrijding van termijnen, noch voor gevolg- of indirecte schade waaronder winst of gemiste besparingen. 

8.4 

O2 Health aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van gebreken van aan O2 Health toegeleverde zaken die door O2 Health zijn doorgeleverd aan Opdrachtgever, tenzij en voor zover O2 Health die schade kan verhalen op haar leverancier. 

8.5 

Opdrachtgever vrijwaart O2 Health alsmede degenen waarvan O2 Health zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, voor alle aanspraken van derden verband houdend met het gebruik of de toepassing van resultaten, gegevens, kennis, informatie, ontwerpen, software of toegeleverde zaken afkomstig van O2 Health. 

8.6 

Iedere verplichting onder garantie vervalt na het verstrijken van twaalf maanden na volledige tenuitvoerlegging van de overeenkomst c.q. nadat de laatste betalingstermijn opeisbaar is geworden. Aanspraken van Opdrachtgever komen te vervallen indien deze niet zijn ingediend binnen een week nadat een tekortschieten zich heeft voorgedaan of in redelijkheid geconstateerd had kunnen worden. 

 

  1. Algemene uitsluiting van aansprakelijkheid

9.1 

Indien Opdrachtgever en/of zijn personeelsleden zich op de terreinen dan wel in, op of bij de gebouwen of installaties van O2 Health bevinden, dienen zij de instructies van O2 Health op te volgen. Opdrachtgever zal zijn personeelsleden tot het naleven van bedoelde instructies verplichten.   9.2 

O2 Health is op generlei wijze aansprakelijk voor persoonlijk letsel of zaakschade die Opdrachtgever, zijn personeelsleden en/of hun zaken oplopen, tijdens het verblijf op terreinen dan wel in, op of bij de gebouwen of installaties van O2 Health. Opdrachtgever vrijwaart O2 Health voor aanspraken van zijn personeelsleden terzake. 

9.3 

Opdrachtgever is aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of zaakschade die O2 Health en/of de door O2 Health bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen oplopen, tijdens de uitvoering van de overeenkomst op terreinen, als deel van de opgedragen werkzaamheden, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of onachtzaamheid van de betrokkene(n). Andersluidende bedingen, overeengekomen met de bij de uitvoering van de overeenkomst door O2 health ingeschakelde personen wijken voor dit beding.  

 

  1. Overdracht van de overeenkomst

De rechten en verplichtingen van Opdrachtgever onder de overeenkomst zijn slechts overdraagbaar na voorafgaande schriftelijke toestemming van O2 Health, waaraan O2 Health voorwaarden kan verbinden maar welke toestemming niet onredelijk zal worden onthouden. 

 

  1. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 

Ingeval van strijdigheid tussen de Nederlandse en de Engelse versie van deze voorwaarden, prevaleert de Nederlandse versie. 

11.3

Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de klant besproken’.

 

De Besloten vennootschap Meridiaan BV gevestigd te Heerhugowaard Nederland